Monthly Archives: November 2018

การฟอกฟันขาวด้วยแสงเย็น

การฟอกฟันขาวด้วยแสงเย็น เป็นการฟอกสีฟัน โดยใช้แสง LED มากระตุ้นน้ำยาฟอกสีฟัน ให้สามารถแทรกซึมเข้าไปในผิวฟัน และทำปฏิกิริยาให้เม็ดสีบนเนื้อฟันเกิดการแตกตัวได้ดีขึ้น ซึ่งใช้ระยะเวลาสั้นๆ ในคลินิก ประมาณ 1-2 ชั่วโมง ก็จะช่วยให้ฟันขาวขึ้น สามารถเสริมความมั่นใจและบุคลิกได้มากขึ้น

ย้อนกลับด้านบน