ผศ.ทญ.ดร. กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน, โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Dr.Kamolapatr Janyaprasert
– Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University
– Graduate Diploma of Clinical Science in Orthodontics, Showa University, Japan

ทพ.ทศพล ปั้นเทียน
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr.Thosapol Puntien
– First class honors, gold medal, doctor of dental surgery (DDS), Mahidol university
– Master of science (MSc) in Orthodontics (international), Mahidol university

ทพญ.กนกวรรณ ทรัพย์รุ่งโรจน์
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณทิต (เกียรตินิยมอันดับ1),มหาวิทยาลัยมหิดล
– ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
– วุฒิบัตรทางทันตกรรมจัดฟันจากทันตแพทยสภา

Dr.Kanokwan Subrungroj
– Doctor of Dental Surgery (1st honor) , Mahidol University
– Orthodontic Residency, Mahidol university
– Thai Board of orthodontics

ทพญ.โสภิต รัตนสุมาวงศ์
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกียรตินิยมอันดับ 2

Dr.Sopit Rattanasumawong
General Practice
– The Degree of Doctor of Dental surgery (DSS) : Srinakharinwirot University (Seacon Class Honor)

ทพญ.ปารณีย์ ลีฬหาทร
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
– ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล
– ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr.Paranee Leehathorn
– Doctor of dental surgery (DDS),Mahidol University
– Higher graduate Diploma program in dentistry, major in oral and maxillofacial surgery , Mahidol University
– Certificate in Residency Training Program of Orthodontics,Mahidol University

ทพญ.ชมภูนุช ศรีผดุงพร
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Chompunuch Sriphandungporn
– Doctor of Dental surgery, Chulalongkorn University (DDS)
– Higher Graduate Diploma in Orthodontics, Chulalongkorn University

ทพญ.พิมพ์ชนก ฟูศิริ 
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– อนุม้ติบัตรทางทันตกรรมจัดฟัน จากทันตแพทย์สภา

Dr. Pimchanok Foosiri
– Doctor of Dental surgery, Chulalongkorn University (DDS)
– Higher Graduate Diploma in Orthodontics, Chulalongkorn University
– Thai Board of Orthodontics

ทพ.ธเนศ อัศวกวินทิพย์
ทันตกรรมจัดฟัน

– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

– ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

– วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟันDr. Thanate Assawakawintip

– Doctor of Dental Surgery, Mahidol University

– Residency training in

Orthodontics, Mahidol University

– Diplomate Thai Board of Orthodontics

ทพ.กิจพัฒน์ ลือสิงหนาท
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr.Kitpat Lersinghanart
– First class honors, doctor of dental surgery (DDS), Chulalongkorn university
– Master of science (MSc) in Orthodontics , Mahidol university

ทพ.ชิน ศุภภิญญาโรจน์
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
– ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน , Chang Gung Memorial Hospital, Taipei Taiwan.

Dr.Chin Suppapinyaroj
– Doctor of Dental surgery,Mahidol university
– Residency training in Craniofacial Orthodontics,Chang Gung Memorial Hospital, Taipei Taiwan.

ทพ.ณัฐพงศ์ กันทะวงศ์
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์ (Biomedical Science). มหาวิทยาลัย Hebrew University, อิสราเอล
– ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน, Hebrew University, อิสราเอล
– ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขา ผู้สูงอายุวิทยา (Gerontology) มหาวิทยาลัย California State University,Northridge. สหรัฐอเมริกา

Dr.Natthapong Kunthawong
– Doctor of Dental Surgery ,Srinakarinwirot university
– Masters of science in Biomedical Science ,Hebrew University, Israel
– Orthodontic Residency, Hebrew University, Israel
– Graduate Diploma in Gerontology, California State University, Northridge. USA

ทพ.ณัฐวัจน์ ศุภชวโรจน์
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– วุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาทันตกรรมจัดฟัน

Dr. Nattawat Supachawarote 
Orthodontist
– Doctor of dental surgery (DDS), Chulalingkorn university
– Certificate in Residency Training Program of Orthodontics, Chiang Mai University – Certified Thai Board of Orthodontics

ดร.ทพ.ณรงค์ฤทธิ์ ลาภบุญผล
ทันตกรรมทั่วไป+ฟันปอม
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Dr. Narongrit Larpbunphol
– Doctor of dental surgery,prince of Songkla University

ทพ.อธิวัฒน์ เจริญพิบูลย์
ทันตกรรมทั่วไป
-ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dr. Atiwat jaroenpiboon 
– Doctor of dental surgery (DDS), khon kaen university

ทพญ.ถิรนันท์ วงศ์สว่างธรรม
ทันตกรรมทั่วไป
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เกียรตินิยมอันดับ 1

Dr.Tiranun Wongsawangtham
General Practice
– The Degree of Doctor of Dental surgery (DSS) : Naresuan University (First Class Honor)

ทพ.วศิน เขมพิทักษ์
ทันตกรรมทั่วไป
-ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

Dr.Wasin Khempitak
– Doctor of dental surgery (DDS), Rangsit university

ทพญ.มานิตา อัครโชติสกุล
ทันตกรรมทั่วไป

-ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Dr.Manita Akarachotisakul 

– Doctor of dental surgery(DDS),Western University

ทพญ.รวีวรรณ ทองพูล
ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก

Dr.Raweewan Tongpool
– Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University
– Graduate Diploma in cinitcal sciences Degree field of study ourgery

ทพญ.กฤษณา แก้วประดิษฐ์
ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ประกาศนียบัตรชั้นสูงศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dr.Krisana Kaewpradit (Santatipayunkul) 
Oral Surgeon
– Doctor of Dental surgery (DSS) : Chiang-mai University
– Hight Graduate diploma of Oral and Maxillofacial Surgery : Khonkean University

ทพญ.ศิรดา ไชยศิริ

– ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมช่องปาก ใบหน้าและขากรรไกร

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

 

Dr.Sirada Chaisiri

-Residency training in maxillofacial surgery, Mahidol university

-Doctor of dental surgery (DDS), Mahidol university

ทพญ.ปทุมมาศ อลิสานันท์
ทันตกรรมรักษารากฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ศรีนครินทรวิโรฒ
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาเอ็นโดดอนต์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

Dr.Pathummas Alisanun
– Degree of Doctor of Dental surgery , Srinakharinwirot University
– Hidher Graduate Diploma Program in Endodontist , Srinakharinwirot University

ทพ.คณุตม์ แก้วสุวรรณะ
ทันตกรรมทั่วไป
-ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dr. Kanoot Kaewsuwanna
– Doctor of dental surgery (DDS), khon kaen university