ผศ.ทพญ.ดร.กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
ผู้เชี่ยวชาญ สาขาทันตกรรมจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน
 •  ดุษฎีบัณฑิตสาขาทันตกรรมจัดฟัน (โตเกียว,ญี่ปุ่น)
 •  วุฒิบัตร ทันตแพทยสภา

Dr.Kamolapatr Janyaprasert
Specialist: Orthodontist

 • Doctor of Dental Surgery (Chulalongkorn University) Clincal Diploma in Orthodontics
 • Ph.D in Orthodontics (Tokyo,Japan)
 • Orthodontic board of Thai Councils

ทพ.ทศพล ปั้นเทียน
ทันตกรรมจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียยทอง มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน(นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr.Thosapol Puntien

 • First class honors, gold medal, doctor of dental surgery (DDS), Mahidol university
 • Master of science (MSc) in Orthodontics (international), Mahidol university

ทพญ.กนกวรรณ ทรัพย์รุ่งโรจน์
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณทิต (เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง)มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรทางทันตกรรมจัดฟันจากทันตแพทยสภา

Dr.Kanokwan  Subrungroj

 • DDS (First class honor,Gold medal award) Mahidol University
 • Residency training in Orthodontics , Mahidol University
 • Diplomate Thai board in Orthodontics

ทพญ.โสภิต รัตนอุมาวงศ์
ทันตกรรมจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกียรตินิยมอันดับ2
 • หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
 • Invisalign Provider

Dr.Sopit Rattanasumawong 
General Practice

 • Bachelor of Dentistry Srinakharinwirot University
 • Residency traini-ng program of Orthodontics Mahidol University
 • Diploma of the Thai board of Orthodontics., The Royal College of Dentistry of Thailand
 • Invisalign Provider., Align Technology

ทพญ.ปารณีย์ ลีฬหาทร
ทันตกรรมจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 •  ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟันราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

Dr.Paranee Leehathorn

 • Doctor of dental surgery (DDS),Mahidol University
 • Higher graduate Diploma program in dentistry, major in oral and maxillofacial surgery , Mahidol University
 • Certificate in Residency Training Program of Orthodontics,Mahidol University

ทพญ.ชมภูนุช ศรีผดุงพร
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Chompunuch Sriphandungporn
– Doctor of Dental surgery, Chulalongkorn University (DDS)
– Higher Graduate Diploma in Orthodontics, Chulalongkorn University

ทพญ.พิมพ์ชนก ฟูศิริ 
ทันตกรรมจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ1
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 •  อนุมัติบัตรทางทันตกรรมจัดฟัน จากทันตแพทยสภา

Dr. Pimchanok Foosiri

 • Doctor of Dental surgery, Chulalongkorn University (DDS)
 • Higher Graduate Diploma in Orthodontics, Chulalongkorn University
 • Thai Board of Orthodontics

ทพ.ธเนศ อัศวกวินทิพย์
ทันตกรรมจัดฟัน

– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

– ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

– วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน

Dr. Thanate Assawakawintip

– Doctor of Dental Surgery, Mahidol University

– Residency training in

Orthodontics, Mahidol University

– Diplomate Thai Board of Orthodontics

ทพ.กิจพัฒน์ ลือสิงหนาท
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
 • Invisalign Provider 

Dr.Kitpat Lersinghanart

 • First class honors, doctor of dental surgery (DDS), Chulalongkorn university
 • Master of science (MSc) in Orthodontics , Mahidol university

ทพ.ชิน ศุภภิญญาโรจน์
ทันตกรรมจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน , Chang Gung Memorial Hospital, Taipei Taiwan.

Dr.Chin Suppapinyaroj

 • Doctor of Dental surgery,Mahidol university
 • Residency training in Craniofacial Orthodontics,Chang Gung Memorial Hospital, Taipei Taiwan.

ทพ.ณัฐพงศ์ กันทะวงศ์
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์ (Biomedical Science). มหาวิทยาลัย Hebrew University, อิสราเอล
– ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน, Hebrew University, อิสราเอล
– ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขา ผู้สูงอายุวิทยา (Gerontology) มหาวิทยาลัย California State University,Northridge. สหรัฐอเมริกา

Dr.Natthapong Kunthawong
– Doctor of Dental Surgery ,Srinakarinwirot university
– Masters of science in Biomedical Science ,Hebrew University, Israel
– Orthodontic Residency, Hebrew University, Israel
– Graduate Diploma in Gerontology, California State University, Northridge. USA

ทพ.ณัฐวัจน์ ศุภชวโรจน์
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– วุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาทันตกรรมจัดฟัน

Dr. Nattawat Supachawarote 
Orthodontist
– Doctor of dental surgery (DDS), Chulalingkorn university
– Certificate in Residency Training Program of Orthodontics, Chiang Mai University – Certified Thai Board of Orthodontics

ทพ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ลาภบุญผล
ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วิทยาศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 

Dr. Narongrit Larpbunphol

 • Doctor of dental surgery,prince of Songkla University
 • Doctor of Philosophy in Prosthodontic, Chulalongkorn University 

ทพ.อธิวัฒน์ เจริญพิบูลย์
ทันตกรรมทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา ทันตกรรมคลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Dr. Atiwat jaroenpiboon

 • Doctor of dental surgery (DDS), khon kaen university
 • Master  of  Science (Clinical Dentistry) ( Prosthodontics) Srinakharineirot University.

ทพญ.ถิรนันท์ วงศ์สว่างธรรม
ทันตกรรมทั่วไป
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เกียรตินิยมอันดับ 1

Dr.Tiranun Wongsawangtham
General Practice
– The Degree of Doctor of Dental surgery (DSS) : Naresuan University (First Class Honor)

ทพ.วศิน เขมพิทักษ์
ทันตกรรมทั่วไป
-ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

Dr.Wasin Khempitak
– Doctor of dental surgery (DDS), Rangsit university

ทพญ.มานิตา อัครโชติสกุล
ทันตกรรมทั่วไป

-ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Dr.Manita Akarachotisakul 

– Doctor of dental surgery(DDS),Western University

ทพญ.รวีวรรณ ทองพูล
ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก

Dr.Raweewan Tongpool
– Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University
– Graduate Diploma in cinitcal sciences Degree field of study ourgery

ทพญ.กฤษณา แก้วประดิษฐ์
ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ประกาศนียบัตรชั้นสูงศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dr.Krisana Kaewpradit (Santatipayunkul) 
Oral Surgeon
– Doctor of Dental surgery (DSS) : Chiang-mai University
– Hight Graduate diploma of Oral and Maxillofacial Surgery : Khonkean University

ทพญ.ศิรดา ไชยศิริ

– ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมช่องปาก ใบหน้าและขากรรไกร

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

 

Dr.Sirada Chaisiri

-Residency training in maxillofacial surgery, Mahidol university

-Doctor of dental surgery (DDS), Mahidol university

ทพญ.ปทุมมาศ อลิสานันท์
ทันตกรรมรักษารากฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ศรีนครินทรวิโรฒ
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาเอ็นโดดอนต์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

Dr.Pathummas Alisanun
– Degree of Doctor of Dental surgery , Srinakharinwirot University
– Hidher Graduate Diploma Program in Endodontist , Srinakharinwirot University

ทพ.คณุตม์ แก้วสุวรรณะ
ทันตกรรมทั่วไป
-ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dr. Kanoot Kaewsuwanna
– Doctor of dental surgery (DDS), khon kaen university

ทพญ.อุสา สัจจปาละ
ทันตกรรมโรคเหงือก

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาปริทันต์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Dr.Usa Sajapala

 • Doctor of dental surgery (DDS), Prince of songkhla university
 • Graduate Diploma of Clinical Science in Periodontic Dentistry, Phramongkutklao Hospital